Erste Asset Management GmbH

Sídlo a poštovní adresa:

A - 1100 Vídeň, Am Belvedere 1

Tel: +43 (0) 50 100  19881 

Fax: +43 (0) 50 100 9 19881

E - Mail : office@erste-am.com

Internet: www.erste - am.com

Rejstříkový soud: Obchodní soud ve Vídni

Registrační číslo: FN 102018b

Sídlo: město Vídeň

Číslo UID : ATU 15355700

DVR : 0468703

Kód banky: 76263

 

Předmět podnikání:

- Správa investičních fondů ve smyslu Zákona o investičních fondech z roku 2011, ve znění pozdějších předpisů . - Úvěrová instituce ve smyslu § 1, odst. 1, řádek 13 Zákona o bankách (investiční obchody).

- Investiční poradenství v souvislosti s finančními nástroji (§ 3 odst. 2, řádek 1 Zákona o cenných papírech z roku 2007),

- Správa portfolia formou správy portfolia pro individuální klienty (§ 3odst. 2, řádek 2 Zákona o cenných papírech z roku 2007)

Orgán státního dozoru:

Úřad dohledu nad finančním trhem ( FMA )

Úsek dohledu na cenné papíry

Otto - Wagner - Platz 5

A - 1090 Vídeň

web: www.fma.gv.at

 

 

Členství v komoře:

Hospodářská komora

Spolková sekce Banky a bankéři

Jednatelé:

pan Mgr. Heinz BEDNAR

pan Mgr. Winfried BUCHBAUER

pan Christian SCHÖN

Dozorčí rada:

pan Mgr. Rudolf SAGMEISTER (Předseda)

pan Mgr. Thomas SCHAUFLER (Místopředseda)

pan Mgr. Thomas PÖLL (Člen)

Herbert STEINDORFER

pan Mgr. Franz KISSER

Státní komisař:

paní Mgr. Caroline HABERFELLNER

pan Mgr. Philipp visko- HANKA (zastupující státní komisař)

Majetková struktura:

Společník Gesellschafter Erste Asset Management GmbH :

Stav v lednový 2016

Členství:

Pro Erste Asset Management GmbH jako člena VÖIG  (Asociacerakouských investičních společností) je závazný "Etický kodex rakouského odboru investičních fondů z roku 2012"

Základní obsah:

- Prezentace fondů  celé investiční skupiny Erste Asset Management GmbH

- Informace a doplňující odkazy na (finanční) produkty (zejména investiční fondy), služby a jiné aplikace z nabídky Erste Asset Management GmbH a skupiny ERSTE.

- Informace věnované tématice investičních fondů, cenných papírů, kapitálových trhů a investic.

Technická realizace internetové lokality:

Ve spolupráci s IT Solutions

Stav v lednový 2016

Právní informace:

Erste Asset Management GmbH je zodpovědná za obsah této webové stránky.

Erste Asset Management GmbH systematicky kontroluje a aktualizuje informace na svých internetových lokalitách a přistupuje k vyhledávání údajů s maximální možnou pozorností. Přesto však Erste Asset Management GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost, úplnost ani za nepřetržitou dostupnost poskytovaných informací resp. informačních zdrojů.

Platí to i pro všechny ostatní internetové weby, na které se odkazuje hypertextovým propojením. Erste Asset Management GmbH si vyhrazuje právo provést kdykoliv změny nebo doplnění poskytovaných informací.

Obsah internetových lokalit Erste Asset Management GmbH slouží pouze pro informační účely a především zde nejde o nabídku na nákup ani o doporučení na nákup. Neslouží jako náhrada za individuální investiční ani jiné poradenství. Každé konkrétní investování by mělo být provedeno až po osobní konzultaci.

Z výkonnostních výsledků v minulosti není možné dělat žádné závěry ohledně budoucího vývoje investičního fondu ani portfolia.

Erste Asset Management GmbH počítá výkonnost investičních fondů podle metody OeKB . Nejsou zohledňovány výdaje na vydání ani na zpětný odkup.  Vývoj hodnoty v procentech (bez poplatků) s přihlédnutím, že dividendy se reinvestují.

Obsah a struktura internetových stránek Erste Asset Management GmbH je chráněn autorským právem. Rozmnožování informací nebo dat, zejména používání textů, částí textu nebo obrazových materiálů vyžaduje předchozí souhlas Erste Asset Management GmbH .

Erste Asset Management GmbH v žádném případě neručí za ztráty ani za škody bez ohledu na jejich druh (včetně následných nebo nepřímých škod nebo ušlého zisku) vyplývající nebo související s přístupem na internetové weby Erste Asset Management GmbH s vyvoláním, použitím nebo vyhledáváním jejich obsahu, se zřízenými odkazy na internetové stránky nebo adresy URL jiných provozovatelů, nebo s nedostupností internetové lokality Erste Asset Management GmbH. Platí to i v případě, že Asset Management GmbH byla upozorněna na možnost vzniku takových škod.

Jazyky:

Můžete s námi komunikovat v těchto jazycích: česky, anglicky, německy

E - maily :

Upozorňujeme, že e - maily, které nám byly zaslány, budou načteny pouze během pracovní doby.

 

Disclaimer :

Tento materiál je marketingovým sdělením.  Pokud není stanoveno jinak, zdroj: ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH. Našimi komunikačními jazyky jsou český, německý a anglický jazyk.  Prodejní prospekt fondu (včetně jakýchkoli úprav) byl zveřejněn v Úředním věstníku Wiener  Zeitung v souladu s ustanoveními zákona InvFG11 v platném znění a je bezplatně dostupný spolu s klíčovými informacemi pro investory ( KID ) v sídle správcovské společnosti a depozitáře. Přesné datum aktuálního vydání, jazyků, ve kterých jsou klíčové informace pro investory dostupné a jakékoliv jiné místo, kde lze tyto dokumenty získat, jsou uvedeny v sídle www.sparinvest.com . Tento dokument slouží jako dodatečná informace pro naše investory a vycházejí z informací zaměstnanců odpovědných za jejich přípravu v době jejich přípravy. Naše analýzy a závěry jsou obecné a nezohledňují individuální potřeby našich investorů z pohledu očekávání výnosů, daně a tolerance k riziku. Minulá výkonnost není spolehlivým indikátorem budoucí výkonnosti fondu.